Obchodné podmienky
Kruh/seminár/kurz/masterclass/webinár so Slávkou Halčákovou

Som si vedomá, že ako záujemkyňa o účasť na kruhu/seminári/kurze/masterclasse/webinári vypĺňam on-line prihlasovací registračný formulár, ktorý je zároveň záväznou prihláškou a stávam sa Objednávateľkou. Registrácia sa považuje za záväznú objednávku.

Vyplnením prihlasovacieho registračného formulára sa ako Objednávateľka zaväzujem uhradiť sumu za tento produkt (kruh/seminár/kurz/masterclass/webinár). Moja registrácia je platná a miesto záväzne rezervované len po uhradení celkovej sumy účastníckeho poplatku.

Som si vedomá, že kúpou akéhokoľvek produktu od Sláva-Art, s. r. o., súhlasím so zaplatením celej čiastky (či už v prípade jednorazovej platby alebo úhrady na splátky) ceny/poplatku za tento produkt bez nároku na odstúpenie od zmluvy. Táto suma je nevratná. Platba na mieste nie je možná.

V prípade, že by sa kruh/seminár/kurz/masterclass/webinár nemohol uskutočniť z dôvodov vyššej moci alebo opatrení súvisiacich s epidemiologickou situáciou, bude sa konať v náhradnom termíne a zaplatená suma účastníckeho poplatku sa vtedy automaticky presúva na ďalší termín.

Ak sa na kruhu/seminári/kurze/masterclasse/webinári nebudem môcť zúčastniť, zaväzujem sa bezodkladne kontaktovať organizátora a uvoľniť miesto pre ďalšie záujemkyne, pričom beriem na vedomie, že:

  • V prípade pobytového/viacdňového produktu: Pri zrušení účasti 60 dní a viac pred dňom konania vzniká nárok na uplatnenie uhradeného účastníckeho poplatku na ďalšom možnom pobytovom/viacdňovom produkte Slávky Halčákovej. Presunutie zaplatenej sumy je možné urobiť len 1x, alebo je možné nájsť si náhradníčku a presunúť účastnícky poplatok na jej meno. Za náhradníčku považujeme osobu, ktorá ešte nie je prihlásená, resp. nemá zakúpený daný produkt.
  • V prípade jednodňového produktu: Pri zrušení účasti je možné nájsť si náhradníčku a presunúť účastnícky poplatok na jej meno. Za náhradníčku považujeme osobu, ktorá ešte nie je prihlásená, resp. nemá zakúpený daný produkt. Inak je účastnícky poplatok nevratný.

Beriem na vedomie, že tento kruh/seminár/kurz/masterclass/webinár je duševným vlastníctvom Sláva-Art, s. r. o. Akékoľvek šírenie alebo použitie jeho obsahu, celku alebo častí, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, videí, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku bez písomného povolenia organizátora je zakázané. Akékoľvek použitie obrazových alebo audiovizuálnych záznamov, alebo textov z kruhu/seminára/kurzu/masterclassu/webinára, alebo iného produktu od Slávky Halčákovej je možné len s písomným súhlasom organizátora. Autorské práva sú vyhradené.

Kúpou tohto produktu súhlasím, že sa kruhu/seminára/kurzu/masterclassu/webinára zúčastním len pod svojím menom, zo svojho účtu (pokiaľ ide o online produkt) a nebudem šíriť jeho obsah, ani žiadnym iným spôsobom využívať predmet duševného vlastníctva bez vedomia Sláva-Art, s. r. o.

Beriem na vedomie, že účasť na kruhu/seminári/kurze/masterclasse/webinári, resp. inom produkte od Sláva-Art, s. r. o., je na vlastné riziko.

Ako Objednávateľka som si vedomá, že tento produkt a metódy, ktoré sú používané (ThetaHealing®, energetická psychológia, meditácie a i.), nie sú určené a považované za náhradu profesionálnej zdravotnej starostlivosti či odbornej psychoterapie, ani nenahrádzajú odbornú lekársku liečbu či ošetrenie. Tieto služby nie sú vhodné pre labilných ľudí, osoby, ktoré užívajú psychiatrické lieky, ani pre tých, čo pravidelne užívajú lieky na spanie.

Súhlas so spracovaním osobných údajov:

Vyplnením registračného formulára, t. j. odoslaním záväznej prihlášky, súhlasím so spracovaním mnou poskytnutých osobných údajov a ich zaradením do databázy, ktorá je vo vlastníctve organizátora kruhu/seminára/kurzu/masterclassu/webinára, a zároveň beriem na vedomie Zásady ochrany osobných údajov.

Súhlasím s tým, že moje kontaktné údaje môžu byť po skončení kruhu/seminára/kurzu/masterclassu/webinára zaslané všetkým účastníkom daného produktu, ak tento súhlas v priebehu kruhu/seminára/kurzu/masterclassu/webinára písomne neodvolám.

Organizátor akcie sa zaväzuje, že údaje nebudú poskytnuté tretím stranám bez súhlasu poskytovateľa a budú použité len na účely zasielania ďalších informácií súvisiacich s činnosťou organizátora a jeho webovým sídlom (www.slavkahalcakova.sk) a informácií o plánovaných akciách.

Súhlasím s tým, že organizátor si môže z priebehu akcie zhotovovať fotodokumentáciu a ďalej ju uchovávať vo svojej databáze/archíve a využívať pre svoje budúce potreby. V prípade, že nebudem súhlasiť so zverejnením fotografií zachytávajúcich moju osobu, som povinná svoj nesúhlas bezodkladne písomne oznámiť organizátorovi pred, počas, najneskôr však bezprostredne po skončení akcie.

Beriem na vedomie, že vyššie uvedený súhlas s poskytnutím osobných údajov môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou alebo e-mailom s tým, že následne dôjde k vymazaniu všetkých mojich údajov z databázy.

Vyplnením registračného formulára, t. j. odoslaním záväznej prihlášky, vyjadrujem svoj súhlas s vyššie uvedenými ustanoveniami Obchodných podmienok tohto konkrétneho produktu (kruh/seminár/kurz/masterclass/webinár), ako aj svoj súhlas so Všeobecnými obchodnými podmienkami.

Vzťahy neobsiahnuté v týchto Obchodných podmienkach sa riadia platnými právnymi normami Slovenskej republiky. Tieto podmienky sú platné a účinné dňom ich zverejnenia na webovom sídle www.slavkahalcakova.sk.

Organizátor:

Sláva-Art, s. r. o.

Hlavná 56, Šamorín, 931 01, Slovenská republika

IČO: 43 877 842

DIČ: 2022504935

Nie sme platcami DPH.

www.slavkahalcakova.sk/kontakt/