Transformačný a zážitkový kurz ESENCIA DIVOKEJ ŽENY – obchodné podmienky:

Som si vedomá, že ako záujemkyňa o účasť na kurze, vypĺňam online registračný formulár, ktorý je zároveň záväznou prihláškou a stávam sa objednávateľom. Registrácia sa považuje za záväznú objednávku.

Vyplnením registračného formulára sa objednávateľka zaväzuje uhradiť sumu za tento produkt (kurz/seminár/online konzultáciu/webinár). Registrácia je platná len po uhradení celkovej sumy. Som si vedomá, že  kúpou akéhokoľvek produktu od Sláva-Art s.r.o. súhlasím so zaplatením celej čiastky (či už v prípade jednorazovej platby, alebo úhrady na splátky) za tento produkt bez nároku na odstúpenie od zmluvy. Táto suma je nevratná. V prípade, že by sa kurz/webinár nemohol uskutočniť z dôvodov vyššej moci alebo opatrení súvisiacich s epidemiologickou situáciou, bude sa konať v náhradnom termíne a zaplatená suma za kurz sa vtedy automaticky presúva na ďalší termín. Doplatok sa platí na mieste pred začiatkom  kurzu. Platba kartou na mieste nie je možná. Pri zrušení účasti 60 dní a viac pred konaním semináru vzniká nárok na uplatnenie tejto zálohy na ďalšom možnom seminári Slávky Halčákovej. Presunutie zálohy je možné urobiť len 1x alebo je možné nájsť si náhradníčku a presunúť zálohu na jej meno. Za náhradníčku považujeme osobu, ktorá ešte nie je prihlásená na seminár. Ak sa na kurze nebudete môcť zúčastniť, kontaktujte nás, prosíme, čo najskôr a uvoľnite miesto pre ďalšie záujemkyne.

Tento kurz (webinár, meditácia,online produkt) je duševným vlastníctvom Sláva-Art s.r.o. Akékoľvek šírenie alebo použitie jeho obsahu, celku alebo častí, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, videí, fotografií či grafov akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom aj v inom než slovenskom jazyku bez písomného povolenia organizátora je zakázané. Akékoľvek použitie obrazových alebo audiovizuálnych záznamov, alebo textov z kurzu/webináru,alebo iného produktu od Slávky Halčákovej  je možné len s písomným súhlasom organizátora. Autorské práva sú vyhradené.

Kúpou tohto kurzu súhlasím, že sa kurzu zúčastním len pod svojím menom, zo svojho účtu (pokiaľ ide o online produkt) a nebudem šíriť jeho obsah, ani žiadnym iným spôsobom využívať bez vedomia Sláva-Art s.r.o.

Objednávateľ si je vedomý, že tento kurz a metódy ktoré používame (ThetaHealing® , energetická psychológia, meditácie, i.) nie sú určené a považované za náhradu profesionálnej zdravotnej starostlivosti, či odbornej psychoterapie ani nenahrádzajú odbornú lekársku liečbu, či ošetrenie. Naše služby nie sú vhodné pre labilných ľudí, osoby, ktoré užívajú psychiatrické lieky, ani pre tých, čo pravidelne užívajú lieky na spanie.

Vzťahy neobsiahnuté v týchto obchodných podmienkach sa riadia platnými právnymi normami Slovenskej republiky. Tieto podmienky sú platné a účinné dňom ich zverejnenia. Súhlas so spracovaním osobných údajov: Vyplnením registračného formulára súhlasím so spracovaním mnou poskytnutých osobných údajov a ich zaradením do databázy, ktoré je vo vlastníctve organizátora kurzu. Súhlasím s tým, že moje kontaktné údaje budú po skončení kurzu zaslané všetkým účastníkom, ak tento súhlas v priebehu kurzu písomne neodvolám. Organizátor akcie sa zaväzuje, že údaje nebudú poskytnuté tretím stranám bez súhlasu poskytovateľa a budú použité len na účely zasielania ďalších informácií súvisiacich s činnosťou webu (www.slavkahalcakova.sk) a informácií o plánovaných akciách. Beriem na vedomie, že vyššie uvedený súhlas s poskytnutím osobných údajov môže byť kedykoľvek odvolaný písomnou formou alebo emailom s tým, že následne dôjde k vymazaniu všetkých mojich údajov z databázy.

 Organizátor kurzu: Sláva-Art s.r.o.

Hlavná 56 Šamorín 93101 Slovakia

 ICO: 43 877 842 DIC: 2022504935

 Nie je platca DPH